Phần mềm Mạng y tế cộng đồng bản đồ hóa – Medcomm Map đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế.

  • Theo Quyết định số 540/QĐ-QLDA ngày 20/08/2018 của Cục Quản lý Dược về “Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc:phiên bản 1.0”
  • Theo Quyết định số 777/QĐ-QLDA ngày 27/11/2018 của Cục Quản lý Dược về “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc:phiên bản 1.0”
  • Theo Công văn số 5052/QLD-TTra ngày 08/04/2019 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai phần mềm quản lý nhà thuốc.
  • Theo danh sách Bộ y tế công bố các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia đến ngày 04/05/2019.

Bộ Y tế đã thẩm định và khẳng định phần mềm Medcomm của công ty TNHH Mạng y tế cộng đồng Medcomm đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ y tế.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Danh sách các đơn vị đạt chuẩn cung cấp phần mềm kết nối.