Báo cáo nhân viên

Để xem Báo cáo nhân viên, Quý khách hàng thực hiện thao tác như sau:

Trên thanh Menu, chọn Báo cáo, nhấp chuột vào Báo cáo Nhân viên, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo nhân viên, với 03 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thịtiêu chí và bộ lọc.

Báo cáo nhân viên hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

Trong Báo cáo  nhân viên, có 03 mỗi quan tâm: Bán hànghàng bán theo nhân viên và lợi nhuận.

  • Bán hàng: Kiểu hiển thị, lựa chọn Bản đồ, trong mối quan tâm lựa chọn Bán hàng, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan tới: Nhân viên, số lượng đơn bán, tổng tiền hàng, giảm giá hóa đơn, doanh thu,  số lượng đơn trả,  giá trị trả,…
  • Lợi nhuận: Trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Lợi nhuận, báo cáo sẽ thống kê chi tiết tên nhân viên, tổng tiền hàng, giảm giá hóa đơn, doanh thu, giá trị trả, doanh thu (thuần), tổng giá vốn,…
  • Hàng bán theo nhân viên: Trong mối quan tâm, Khách hàng lựa chọn Hàng bán theo nhân viên, hệ thống sẽ tổng hợp báo cáo danh sách hàng bán theo nhân viên với tên nhân viên, số lượng bán, giá trị.

Với mỗi tiêu chí, Báo cáo khách hàng sẽ hỗ trợ bộ lọc theo Thời gian:

+ Báo cáo khách hàng hỗ trợ khách hàng xem lại báo cáo theo ngày và tuần, theo tháng và quý và theo năm. Hệ thống sẽ nhanh chóng xuất ra báo cáo trong một khoảng thời gian khác nhau rất linh hoạt .

+ Lọc thời gian theo Từ ngày – Đến ngày: Cung cấp bộ lọc từng ngày, tháng, năm theo lịch dương chi tiết.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=rhtyGInWz4U