Lịch sử hệ thống

Để xem được lịch sử tạo/ sử dụng hệ thống, bạn vào phần Quản lý hệ thống ở góc phải màn hình, chọn mục Lịch sử hệ thống.

Hệ thống sẽ hiện thị báo cáo các hoạt động trên hệ thống gồm nội dung hành động, loại hành động, địa chỉ IP.