Danh sách nhà cung cấp

Vào mục Đối tác—>chọn phần Quản lý Nhà cung cấp

1.1 Xuất danh sách nhà cung cấp ra file excel

  • Để xuất dữ liệu sang file excel, ở Danh sách nhà cung cấp, chọn Xuất Excel.

1.2 Xem chi tiết nhà cung cấp

  • Để xem chi tiết từng nhà cung cấp, nhấn Cài đặt trong mục Hành động, chọn Chi tiết.

1.3 Xóa nhà cung cấp

  • Để xóa nhà cung cấp ra khỏi danh sách nhà cung cấp, nhấn Cài đặt trong mục Hành động, chọn Xóa.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vrF0PrEdw3g