Tạo phiếu chi

Vào mục Sổ Quỹ thu chi trên thanh công cụ, hệ thống sẽ hiện ra Sổ Quỹ

Để lập phiếu chi tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, chọn nút + Lập phiếu chi

Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu chi cần điền như sau:

  • Điền thông tin vào các mục: Loại chi, Nhóm người nhận, tên người nhận, thời gian, giá trị và ghi chú (nếu có), sau đó nhấn Tạo mới.
  • Đối với phiếu thu/chi chọn Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong trường hợp giá trị này là khoản thu nhập thêm hoặc chi phí vận hành, phát sinh của cửa hàng. (Không chọn trong trường hợp thu tiền hàng hoặc trả tiền cho nhà cung cấp).