Phân quyền sử dụng cho nhân viên

1.1 Phân quyền sử dụng cho nhân viên

Bước 1: Nhấn Tạo mới để tạo mới nhóm người dùng.

Bước 2: Bạn hãy điền Usegroup name, sau đó tích vào từng ô ở mục mà bạn muốn phân quyền cho nhân viên sau đó nhấn Tạo mới hoặc Hủy để hoàn tất.

1.2 Xem chi tiết thông tin và chỉnh sửa vai trò của từng nhóm người dùng

 Vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chỉnh sửa.

1.3 Xóa nhóm người dùng ra khỏi danh sách

Vào Cài đặt ở mục hành động và chọn Xóa.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=MQEs4sTBPTs