Đăng nhập hệ thống

  1. Đăng nhập hệ thống
    1. Đăng nhập website Medcomm POS

Bước 1: Truy cập vào đường link đã được cung cấp bởi quản trị viên

Bước 2: Nhập đầy đủ Tên người dùng/ email/số điện thoại, mật khẩu đã được cấp bới quản trị viên chọn Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.


Link video hướng dẫn:https://www.youtube.com/watch?v=0ETr7tZB2Zg&t=1s