Danh sách khách hàng

Vào mục Đối tác—>chọn phần Quản lý khách hàng

1.1 Xuất danh sách khách hàng ra file excel

  • Để xuất dữ liệu sang file excel, ở Danh sách khách hàng, chọn Xuất excel.

1.2 Xem chi tiết khách hàng

– Để xem chi tiết thông tin của từng khách hàng, hãy vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chi tiết.

1.3 Xóa khách hàng ra khỏi danh sách

– Để xóa thông tin của khách hàng ra khỏi danh sách khách hàng, vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa.

1.4 Bỏ duyệt khách hàng

– Để bỏ lưu tạm thời thông tin khách hàng ra khỏi danh sách khách hàng, vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Bỏ duyệt.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vrF0PrEdw3g