Tạo phiếu nhập hàng

Vào mục Giao dịch, chọn Nhập từ nhà cung cấp

* Tạo danh mục nhập hàng bằng file excel

  • Nếu đơn vị bạn đã có file excel danh mục nhập hàng, vào mục Nhập dữ liệu để tải và điền danh sách nhập hàng bằng file excel mẫu rồi nhấn Chọn tệp để tải lên.

Khi tải lên hoàn tất, màn hình sẽ báo “Số bản ghi nhập thành công:…”

*Tạo danh mục nhập hàng bằng cách tự nhập trên hệ thống

  • Chọn + Thêm mới để nhập danh sách nhập hàng bằng tay.
  • Bước 1: Hãy nhấn vào Nhập tên hàng hóa và lựa chọn sản phẩm.

Hoặc nếu đơn vị sử dụng máy quét mã vạch, bạn hãy nhấn biểu tượng máy quét để chọn sản phẩm.

  • Bước 2: Nhập số lô, hạn dùng, số lượng sản phẩm có trong kho của đơn vị bạn.
  • Bước 3: Ở mục thông tin hóa đơn, hãy chọn mục Tìm nhà cung cấp (nếu có sẵn) hoặc nhấn biểu tượng + (để tạo nhanh tên nhà cung cấp).
  • Bước 4: Sử dụng Lưu tạm nếu bạn muốn lưu tạm hóa đơn mà chưa thanh toán tiền hàng hóa cho nhà cung cấp để kiểm hàng trước, Thanh toán hoặc Thanh toán và in HĐ để kết thúc quá trình nhập hàng hóa.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM