Danh sách phiếu khách trả

Xuất danh sách phiếu khách trả hàng ra excel

  • Vào Danh sách phiếu trả hàng chọn Xuất dữ liệu

Link video hướng dẫn:https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM