Danh sách nhập từ NCC

Vào mục Giao dịch, chọn Nhập hàng từ NCC

1.1 Xuất danh sách nhập hàng ra file excel

  • Vào Danh sách nhập hàng, chọn Xuất dữ liệu

1.2 Xem chi tiết phiếu nhập hàng

  • Để xem chi tiết phiếu nhập hàng, hãy vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Chi tiết phiếu.

1.3 Sửa phiếu nhập hàng

  • Để sửa thông tin trên phiếu nhập hàng, vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Sửa phiếu.

1.4 Sao chép phiếu nhập hàng

  • Để sao chép phiếu nhập hàng thành nhiều phiếu khác nhau, hãy vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Sao chép phiếu.

1.5 In phiếu nhập hàng

  • Để in phiếu, vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn In phiếu.

1.6 Xóa phiếu nhập hàng

  • Để xóa phiếu ra khỏi danh sách nhập hàng, vào Cài đặt ở mục Hành động và chọn Xóa phiếu.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM