Nhập tồn kho

Bạn hãy vào mục Giao dịch, chọn Nhập tồn kho.

Nhập tồn kho bằng file excel

  • Bước 1:  Vào mục Nhập dữ liệu, sau đó chọn Nhập tồn sản phẩm có sẵn hoặc nhập tồn sản phẩm không có sẵn để lựa chọn hình thức nhập tồn mong muốn.
  • Trường hợp nhập tồn sản phẩm có sẵn
  • Trường hợp nhập tồn kho và tạo mới sản phẩm
  • Bước 2: Sau khi tải file excel mẫu về, điền thông tin theo yêu cầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành điền thông tin trong file excel mẫu, nhấn Chọn tệp để tải file lên hệ thống.

Khi tải lên hoàn tất, màn hình sẽ báo “thành công:…” và sinh ra mã sản phẩm trên hệ thống

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM