Tạo phiếu thu

Vào mục Sổ Quỹ thu chi trên thanh công cụ, hệ thống sẽ hiện ra Sổ Quỹ

  • Để lập phiếu thu tiền mặt hoặc thu/chi trong tài khoản ngân hàng, chọn nút + Lập phiếu thu


  • Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu cần điền như sau:
  • Điền thông tin vào các mục: Loại thu, Nhóm người nộp, người nộp, thời gian, giá trị và ghi chú (nếu có), sau đó nhấn Tạo mới.
  • Đối với phiếu thu/chi chọn Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong trường hợp giá trị này là khoản thu nhập thêm hoặc chi phí vận hành, phát sinh của cửa hàng. (Không chọn trong trường hợp thu tiền hàng hoặc trả tiền cho nhà cung cấp).