Chấm công nhân viên

Vào phần Nhân viên -> Chấm công nhân viên

  • Nếu đơn vị bạn đã có file excel danh sách chấm công nhân viên, hãy chọn Import data để tải và điền danh sách theo file excel mẫu.
    • Nếu đơn vị bạn chưa có file excel danh sách chấm công nhân viên, hãy chọn +Chấm công để chấm công cho từng nhân viên và làm theo các bước sau:
  • Bước 1: Tích vào ô vuông ở mục tất cả hoặc ở đầu tên từng nhân viên nhân viên để lựa chọn đối tượng chấm công.
  • Bước 2: Chọn Chưa chấm đến hoặc Chưa chấm về để ghi lại thời gian đến và thời gian về của nhân viên, sau đó điền giờ bắt đầu và giờ kết thúc cho nhân viên đó.
  • Bước 3: Để lựa chọn và điều chỉnh ngày tháng, nhấn Ngày và lựa chọn ngày tháng hợp lý.

Xem chi tiết lịch sử chấm công của nhân viên:

  • Ở mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Chi tiết.

Xoá thông tin về lịch sử chấm công của nhân viên ra khỏi danh sách:

  • ở mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Xoá.