Danh sách hóa đơn

1.1 Xem hóa đơn

  • Bạn chọn Hóa đơn trong mục Giao dịch, sau đó lựa chọn hóa đơn muốn xem

1.2 Xuất danh sách hóa đơn ra file excel

  • Vào Danh sách hóa đơn chọn Xuất dữ liệu.

1.3 Xem chi tiết từng hóa đơn

  • Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Chi tiết.

1.4 In hóa đơn

  • Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn In HĐ.

1.5 Xuất hóa đơn ra file excel

  • Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Xuất dữ liệu.

1.6 Xóa hóa đơn ra khỏi danh sách hóa đơn

  • Nhấn Cài đặt trong mục Hành động và chọn Xóa

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM