Danh sách thu/chi

Vào mục Sổ Quỹ thu chi trên thanh công cụ

1.1 Xem chi tiết phiếu thu/chi

  • Để xem chi tiết từng phiếu thu/chi, vào Sổ Quỹ, ở mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Chi tiết.

1.2 Xóa phiếu thu/chi

  • Để xoá phiếu thu/chi ra khỏi sổ quỹ, trong mục Hành động nhấn Cài đặt và chọn Xoá.

1.3 Xuất danh sách phiếu thu/chi ra file excel

  • Để xuất danh sách phiếu thu/chi ra file excel, nhấn Xuất Excel.