Danh sách phiếu xuất hủy

Để xem/sửa/sao chép phiếu xuất hủy, anh/chị vào mục Kho trên thanh công cụ—>chọn phần Xuất hủy

1.1 Xem chi tiết phiếu xuất hủy

  • Để xem chi tiết từng phiếu xuất huỷ trong danh sách, ở mục Hành động, nhấn Cài đặt, chọn Chi tiết phiếu.

1.2 Sửa phiếu xuất hủy

  • Để Sửa lại thông tin của từng phiếu xuất huỷ, ở mục Hành động, nhấn Cài đặt, chọn Sửa phiếu.

1.3 Sao chép phiếu xuất hủy

  • Để sao chép phiếu xuất huỷ thành nhiều phiếu khác nhau, ở mục Hành động, nhấn Cài đặt, chọn Sao chép phiếu.

1.4 In phiếu xuất hủy

  • Để in phiếu xuất huỷ, ở mục Hành động, nhấn Cài đặt, chọn In phiếu.

1.5 Xóa phiếu xuất hủy

  • Để xoá phiếu xuất huỷ ra khỏi danh sách, ở mục Hành động, nhấn Cài đặt, chọn Xoá phiếu.

1.6 Xuất danh sách phiếu xuất hủy

  • Để xuất danh sách phiếu xuất huỷ ra file excel, chọn Xuất dữ liệu.