Tạo phiếu khách trả hàng

Vào mục Giao dịch, chọn Khách trả hàng:

  • Bước 1: Nhấn vào + Tạo mới để chọn hóa đơn trả hàng.
  • Bước 2: Chọn hóa đơn cần trả hàng . Bạn có thể lựa chọn các tiêu chí để có thể tìm thấy hóa đơn bạn cần trả hàng
  • Nếu hóa đơn hiện sẵn trên bảng, nhấn Chọn để chọn hóa đơn trả hàng.
  • Bước 3: Nhập số lượng hàng trả lại, và nhấn Thanh toán và In hóa đơn (để tạo hóa đơn mới) hoặc Hủy (nếu không muốn thực hiện giao dịch).

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM